Twój profil

Do złożenia zamówienia na naszej stronie nie jest konieczne zakładanie konta klienta. Na podstawie danych udostępnionych w formularzu zamówienia, w tle zostanie utworzone profil w Panelu klienta, w bazie danych administratora danych, którym jest Velo sp. z o.o. Panel klienta dostępny jest pod adresem ssl.velo.pl

Status Twojego zamówienia

Status złożonego zamówienia możesz sprawdzić po kliknięciu w link Zobacz w przeglądarce, w wiadomości z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Informacja o statusie zamówienia znajduje się pod podsumowaniem koszyka.

Polityka prywatności

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są w serwisie internetowym jadenatrening.pl

Kto jest administratorem Państwa danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych Serwisach jest VELO sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 305 (dalej zwana Administratorem, Spółką, VELO).

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. korespondencyjnie, pod powyższym adresem Spółki
 2. korzystając z poczty elektronicznej - daneosobowe@velo.com.pl

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Cele przetwarzania danych we wszystkich serwisach internetowych Administratora

 1. udostępnienia stron internetowych serwisu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania serwisu – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 3. marketingu produktów i usług  – co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora,
 4. w przypadku zbierania zgody na przetwarzanie danych – dane o wyrażeniu zgody będą przetwarzane w celu wykazania zgodnego z prawem przetwarzania danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Dodatkowe informacje o celach i podstawach przetwarzania danych przetwarzanych z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii, znajdziecie Państwo w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.

Jakie przysługują Państwu prawa

Osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w określonych przypadkach prawo do ich usunięcia.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub dane są przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy, przysługuje Państwu prawo do ich przeniesienia.
 3. Informacje o sposobie korzystania z praw w przypadkach w których Spółka administruje danymi wspólnie z Facebook Ireland Ltd. Zostały opisane w punkcie Piksel Facebooka.

W przypadku użytkowników stron internetowych przetwarzanych w celach niewymagających uwierzytelnienia użytkownika, nie jesteśmy, w oparciu o posiadane dane, w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim wypadku, w celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, zobowiązani Państwo będą dostarczyć nam dodatkowe informacje pozwalające na Państwa identyfikację (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystali Państwo z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 1. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingowym, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 3. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zależny od celów przetwarzania:

 1. w przypadku korzystania ze strony internetowej informacje takie jak adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa będą przechowywane przez okres jednego roku.
 2. dane, których podstawą jest wyrażona zgoda będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Dane o wyrażeniu i wycofaniu zgody będą przetwarzane przez czas przedawnienia roszczeń,
 3. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 4. dane przetwarzane z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia pliku cookie – szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu.
 5. okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia Państwa sprzeciwu albo wycofania przez Państwo zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Państwa skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.

Kto będzie miał dostęp do Państwa danych

Strona jadenatrening.pl zawierają łącza do witryn należących do innych podmiotów. Spółka stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności, nie odpowiada jednak za treść witryn do niej nienależących ani za stosowane przez nie standardy ochrony prywatności.

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność ich udostępniania wynika z przepisów prawa, lub podmioty te wykażą wystarczający interes w otrzymaniu danych.

Dane mogą być ujawnione również podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

YouTube

Na stronach naszych serwisów osadzono elementy YouTube – jest to internetowy portal wideo, który umożliwia publikowanie filmów, które inni użytkownicy mogą przeglądać, oceniać i komentować. Podmiotem dostarczającym usługę YouTube na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, który jest administratorem danych zbieranych przez usługę YouTube.

Za każdym razem, gdy wyświetlana jest strona serwisu z osadzonym elementem YouTube przeglądarka internetowa automatycznie łączy się z serwisem YouTube jest on informowany jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedza jej użytkownik. Jeśli dany użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube lub innych usługach Google, serwis ten rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny z filmem YouTube odwiedzaną przez użytkownika. Informacje te są gromadzone przez serwis YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta danej osoby.

Usługa YouTube i Google otrzymują informacje za pośrednictwem osadzonego elementu YouTube, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, ilekroć taka osoba loguje się na YouTube w tym samym czasie, kiedy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie osadzony film YouTube, czy też nie. Jeżeli dana osoba nie życzy sobie przekazania takich informacji do usługi YouTube i Google, może uniemożliwić tą transmisję poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed otwarciem strony naszego serwisu.

Dodatkowe informacje o zasadach ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy.

YouTube korzysta z cookies i podobnych technologii. Dodatkowe informacje dostępne są na w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu oraz na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies.

Piksel Facebooka

W celu wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, zwiększenia sprzedaży oraz pomiaru wyników reklam, na niektórych stronach wykorzystujemy Piksel Facebooka.

Obsługując mechanizm Piksel Facebooka operator platformy Facebook Ireland Ltd. (dalej w tym punkcie nazywany Facebook) ponosi wspólną z VELO odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. VELO przyjęła z Facebook postanowienia Załącznika dotyczącego administratorów dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych. Wchodząc na ww. link można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a VELO, jako operatorem strony. Powyższy załącznik należy traktować jako umowę zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Facebookiem a VELO, jako dostawcą serwisu korzystającego z Piksel Facebooka, ponoszącymi wspólną odpowiedzialność.

VELO przyjęła z Facebook że odpowiada za przekazanie Państwu niniejszych informacji oraz że to Facebook odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook po wspólnym przetwarzaniu. Korzystanie przez nas z danych Piksel Facebooka oraz o cele, dla których gromadzone i przekazywane są dane osobowe w ramach wspólnego przetwarzania danych są zgodne z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. Więcej informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych przez Facebook, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook oraz informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Facebook, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, jako udostępniający serwisy korzystające z Piksel Facebooka nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook.

Mechanizm Piksel Facebooka wykorzystuje cookies i podobne technologie. Dodatkowe informacje dostępne są w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu oraz na stronie https://www.facebook.com/policies/cookies.

Przycisk „lubię to” Facebooka

Stosujemy Wtyczki Społecznościowe (dalej zwane Wtyczki) w systemie obsługiwanym przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej zwaną Facebook). Wtyczki są oznaczone jednym z logo Facebooka. Lista i wygląd Wtyczek dostępne są pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Jeśli użytkownik uruchomi funkcję oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość Wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio na urządzenie użytkownika i zostaje zintegrowana z naszym Serwisem. Przetworzone dane mogą być wykorzystywane tworzenia profili zawierających informacje o użytkownikach. W związku z powyższym VELO nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Facebook za pomocą Wtyczek.

Dzięki Wtyczkom Facebook otrzymuje informację, że użytkownik Serwisu otworzył konkretną stronę Serwisu. Jeśli użytkownik Serwisu jest zalogowany do serwisu Facebooka, Facebook może połączyć wizytę z kontem użytkownika w serwisie Facebooka. Informacja o skorzystaniu przez użytkownika Serwisu z Wtyczki, np. kliknięcie "lubię to", jest przesyłana bezpośrednio do Facebooka i prze niego przechowywana. Jeśli użytkownik Serwisu nie posiada konta w systemie Facebooka, Facebook nadal może uzyskać i przetwarzać jego dane, w tym adres IP.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google (usługi Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize)

Serwisy korzystają z usług Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize stworzonych i udostępnianych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej zywaną Google).

Google wykorzystuje informacje zebrane przez te usługi do oceny korzystania przez użytkowników z naszych Serwisów oraz dostarczania informacji na temat ruchu na stronach naszych Serwisów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/terms  oraz https://policies.google.com/.

Wykorzystujemy powyższe usługi w celu analizy danych zebranych poprzez funkcje reklamowe Google, wyłącznie w celach statystycznych. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia tych ustawień za pomocą Menedżera preferencji reklam dostępnego pod adresem https://adssettings.google.pl/.

Wykorzystujemy dane również w celu reklamowania strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych innych podmiotów.

Dodatkowe informacje o zasadach współpracy Google i VELO w przypadku powyższych usług dostępne są pod adresem https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Powyższe usługi wykorzystują cookies i podobne technologie zgodnie z informacją w Polityce Cookies w dalszej części niniejszego dokumentu. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika Serwisu, który służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, co następnie umożliwia sporządzenie stosowanych zestawień.

Cookies i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt użytkownika Serwisu na danej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w USA. Google może ujawniać te dane podmiotom trzecim.

Użytkownik Serwisu może zapobiec zbieraniu danych generowanych przez powyższe usługi. W tym musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje systemy Google za pomocą technologii JavaScript, że nie należy przesyłać żadnych danych i informacji o wizytach na stronach internetowych do usług Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za udzielenie sprzeciwu odnośnie zbierania danych.

Opinie konsumenckie Google

W przypadku niektórych Serwisów korzystamy z usługi Opinie konsumenckie Google pozywającej oceniać wrażenia związane z zakupami. Oceny podane w opinii, ułatwiają innym kupującym podjęcie świadomej decyzji o zakupie.

Administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Baselinker

Serwisy na których prowadzimy sklepy internetowe korzystają z usług BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 15, 50-062, która przetwarza dane w imieniu VELO. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem https://baselinker.com/pl-PL/regulamin/

Host1

Serwisy internetowe utrzymywane (hostowane) są w imieniu VELO przez Host1 z siedzibą w DE- 58708 Menden, ul. Eisenbergerstr.13, UID: DE 212789176, Germany

Facebook Messenger

W Serwisie https://jadenatrening.pl/ wykorzystujemy Facebook Messenger. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystywaniu cookies i podobnych technologii dostępne są pod adresami podanymi w okienku Facebook Messenger.

Dobrowolność podania danych

 • Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić realizację celu przetwarzania dla którego są zbierane.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 • W związku z korzystaniem z usługi Google dostęp do danych może otrzymać Google LLC i podmioty stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie https://policies.google.com/privacy. Google LLC przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 • W związku z usługami Facebook, dane mogą być przekazywanie poza EOG. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Polityka Cookies - wykorzystywanie Cookies oraz podobnych technologii

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem cookies lub podobnych technologii (w szczególności IndexedDB, Web Storage, Local Storage) w serwisie jadenatrening.pl jest Velo sp. z o.o. ul. Pszczyńska 305, 44-100 Gliwice.
 2. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o ich użytkownikach za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zapisywaniem informacji oraz dostępem do informacji zapisanej w urządzeniu osoby korzystającej z Serwisów (komputer, smartfon, itd.).
 3. Informacje zapisywane w urządzeniu końcowym wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji użytkownika Serwisu, utrzymania sesji Serwisu, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika Serwisu oraz jej wizycie służących do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt na stronach Serwisów i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi o użytkownikach Serwisu i nie służą też do jej identyfikacji za wyjątkiem przypadków gdy zostało to wyraźnie wskazane (np. w przypadku zakupów w sklepie internetowym, komunikacji za pośrednictwem formularzy).
 5. Użytkownik Serwisu ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik Serwisów ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zapisane już cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Informacje te znajdziesz w szczególności na poniższych stronach:
 1. Serwis wykorzystuje następujące kategorie cookies:
 • Niezbędne cookies - zapewniają działanie strony, jej podstawowe funkcje strony, bezpieczeństwo i dostępność. Użytkownik Serwisu może je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na działanie strony.
 • Analityczne i reklamowe Cookies - pomagają nam ulepszyć nasze strony internetowe poprzez zbieranie i wykorzystywanie informacji o tym, jak z niej korzysta użytkownik serwisu oraz kierować do niego odpowiednie reklamy.

 

Polityka prywatności dla serwisów społecznościowych

Facebook, Instagram
1. Spółka jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron w serwisach społecznościowych Facebooki i Instagram.
2. Prowadząc konta w serwisach społecznościowych, Spółka korzysta z danych dostarczonych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej zwaną Facebook) takich jak łączna liczba wyświetleń strony, działania użytkownika na stronie, działania dotyczące postów, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnienia, odpowiedzi, obszary geograficzne, takie jak miasto i kraj, język, liczba polubień. Facebook gromadzi i udostępnia Spółce te dane.
3. Facebook Ireland Ltd. ponosi wspólną ze Spółką odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO*). Ze względu na gromadzenie danych statystycznych przez Facebook, Facebook zobowiązał się do przyjęcia odpowiedzialności za możliwość gromadzenia danych statystycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych. To samo dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie Facebooka, a odpowiednie informacje na temat danych statystycznych pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pod powyższym linkiem można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a Spółką. Zgodnie z tą umową, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt bezpośrednio z Facebookiem. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej.

Pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO*), administrująca fanpage Spółka nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook Ireland Ltd.
4. Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, Facebook jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach. Spółka natomiast pozostaje administratorem danych przetwarzanych w celu marketingowym, który jest jej prawnie uzasadnionym interesem. Podstawą prawną wykorzystania danych statystycznych oraz przetwarzania danych w celu marketingowym przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 f) RODO*).
5. Państwa dane będą przekazywane:
• Facebook Ireland Ltd,
• Innym użytkownikom profili w serwisach społecznościowych Facebooka,
• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
• podmiotom, które wykażą uzasadniony interes w otrzymaniu danych.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenie kont w serwisach społecznościowych Facebooka.
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia do Spółki sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.
10. W związku z usługami Facebook, dane mogą być przekazywanie poza EOG. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych
12. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE